Registrujte sa do vernostného programu SANTINI ešte dnes a získajte extra zľavu až 10% na vaše nákupy! 💙

Obchodné podmienky

Sídlo polečnosti: Dobrá 65, 739 51 Dobrá
Identifikačné číslo: 29372241
DIČ: CZ29372241

zápis v obchodnom Registri C 79591/KSOS

(ďalej len " Predávajúci ")

pre predaj prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.e-santini.sk

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Kontaktná adresa: Santini Group s.r.o.
Dobrá 65, 739 51 Dobrá

Kontaktný e-mail: obchod@e-santini.cz
Kontaktný telefón: +420 601 165 320

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1.
Tieto Obchodné podmienky (v zmysle § 1751 zákona č. 89/2012 Zz., Občianskeho zákonníka, v aktuálnom znení, ďalej len "Občiansky zákonník") platia pre nákup v internetovom obchode "Santini Cosmetic" prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese www.e-santini.sk (ďalej tiez len "webové rozhranie") prevádzkovanom Predávajúcim.

1.2.
Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti Predávajúceho, Kupujúceho a Užívateľa. Kupujúci zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní súčasne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a že sa s nimi zoznámil.

1.3.
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za "kúpnu zmluvu" sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, iba ak sa Kupujúci a Predávajúci výslovne dohodnú na inom jazyku.

1.4.
Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

1.5.
Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené občianskym zákonníkom, a ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.6.
V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, alebo je právnickou osobou, neuplatní sa na ňu ochrana spotrebiteľa podľa týchto obchodných podmienok, najmä sa neuplatnia príslušné ustanovenia článku 5 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

2. Vymedzenie pojmov

2.1.
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania tovaru. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je.

2.2.
Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.

2.3.
Tovarom predávaným prostredníctvom webového rozhrania sú parfémy, dekoratívna kozmetika, prípravky určené na starostlivosť o telo a pleť a ďalšie kozmetické prípravky bližšie špecifikované na webovom rozhraní.

 

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1.
Webové rozhranie obsahuje zoznam tovaru a informácie o ňom, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane daní (vrátane DPH), ciel a ďalších poplatkov. Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Ponuka označená ako "akčná" platí do vypredania zásob alebo do doby skončenia takej ponuky uvedenej vo webovom rozhraní alebo do odvolania ponuky alebo do ďalšej aktualizácie ponuky. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, ibaže Predávajúci uvedie výslovne inak.

3.2.
Možnosť Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálnych s Kupujúcim dohodnutých podmienok je zachovaná.

3.3.
Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku zo strany Predávajúceho (resp. O jeho návrh na uzavretie zmluvy; § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije).

3.4.
Kupujúci vykonáva objednávanie tovaru:

 • priamo prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára alebo inak), alebo
 • prostredníctvom e-mailovej komunikácie s Predávajúcim zaslaním objednávky na Kontaktný email Predávajúceho, alebo
 • prostredníctvom telefonickej alebo SMS objednávky na Kontaktnom telefóne Predávajúceho.

 

3.5.
Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu).

3.6.
Pred záväzným odoslaním objednávky je Kupujúcemu oznámená rekapitulácia objednávky, najmä druh a množstvo tovaru, dodacia adresa a konečná cena, a to vrátane nákladov na dodanie (v závislosti od zvoleného spôsobu dodania) a prípadných poplatkov spojených so zvoleným spôsobom platby. V rámci rekapitulácie má Kupujúci poslednú možnosť meniť zadané údaje. Záväznú objednávku Kupujúci podá prostredníctvom tlačidla "Objednať". Údaje uvedené v záväznej objednávke sú Predávajúcim považované za správne.

3.7.
Ak má Predávajúci pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môže Kupujúceho kontaktovať za účelom jej overenia. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť neoverenú objednávku. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

3.8.
Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v objednávke alebo v jeho užívateľskom účte (v prípade rozporov má prednosť adresa v objednávke; ďalej len "elektronická adresa Kupujúceho"), pričom platí, že ak nie je uvedené v potvrdení inak, toto potvrdenie nie je samo o sebe prijatím (akceptáciou) objednávky v zmysle týchto obchodných podmienok, teda nie je uzatvorením kúpnej zmluvy.

3.9.
Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká (tj. Kúpna zmluva je uzavretá) doručením prijatia objednávky (akceptáciou, ďalej len "prijatie objednávky "), ktorá je Predávajúcim zaslaná Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu Kupujúceho, a ak by k tomuto nedošlo, tak úhradou celej kúpnej ceny alebo prevzatím objednaného tovaru Kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr. Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou potvrdenia o prijatí objednávky (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

3.10.
Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

3.11.
Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od Predávajúceho či ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke. Nákupná cena aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby, ktorých výška je uvedená vo webovom rozhraní a bude uvedená v objednávke a v jej prijatí.

3.12.
V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok.

3.13.
Predávajúci upozorní Kupujúceho, ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna. Ak Kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3.14.
Kupujúci môže zrušiť objednávky doteraz nepotvrdené Predávajúcim telefonicky alebo emailovou správou na Kontaktnom telefónnom čísle, resp. emailovej adrese Predávajúceho. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s Predávajúcim. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy, má Predávajúci nárok na náhradu nákladov, ktoré už v súvislosti s kúpnou zmluvou vynaložil.

 

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1.
V odôvodnených prípadoch (predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 200,- Eur) môže Predávajúci požadovať zálohu na kúpnu cenu. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním Kupujúcemu (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).

4.2.
Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar Predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených vo webovom rozhraní obchodu aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

 • v hotovosti pri osobnom odbere na Kontaktnej adrese Predávajúceho,
 • na dobierku pri prevzatí tovaru,
 • bankovým prevodom na účet Predávajúceho č. CZ8520100000002800937482 vo Fio banke, a.s.
 • prípadné ďalšie platby Kupujúceho v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi úhrady ceny tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu v sekcii Doprava.


4.3.
Spôsob platby uvedie Kupujúci v objednávke (kde budú uvedené aj prípadne ďalšie platby so zvoleným spôsobom platby).

4.4.
Platba tovaru je možná v Eurách (€).

4.5.
V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

4.6.
Tovar, ktorý je skladom, Predávajúci v prípade platby na dobierku alebo pri osobnom prevzatí tovaru expeduje spravidla do 5 pracovných dní od prijatia objednávky. Pri platbe prevodom na účet Predávajúci tovar skladom expeduje spravidla do 5 pracovných dní od pripísania príslušnej čiastky na svoj účet. Čiastočné dodanie objednaného tovaru je prípustné za predpokladu, že nebol dohodnutý opak.

4.7.
Tovar, ktorý nie je skladom, Predávajúci expeduje, akonáhle je to možné. O presnom dátume je Kupujúci vopred informovaný.

4.8.
Spôsoby dodania tovaru sú, mimo ďalšie spôsoby uvedené vo webovom rozhraní:

 • osobný odber na Kontaktnej adrese Predávajúceho,
 • zaslanie tovaru na miesto zvolenej Kupujúcim prostredníctvom PPL alebo zásielkovou spoločnosťou Packeta.


Konkrétny spôsob dodania tovaru bude zvolený Kupujúcim v objednávke a potvrdený Predávajúcim v prijatí objednávky.

4.9.
Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu v sekcii Doprava.

4.10.
V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takým doručovaním.

4.11.
Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru Kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru Kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany Predávajúceho ani za odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho.

4.12.
Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi a Predávajúcemu. Odmietnutie prevziať zásielku z dôvodu poškodeného obalu sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Podpisom dodacieho listu (alebo iného obdobného dokumentu) Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky náležitosti a berie na vedomie, že reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky už nie je možná.

4.13.
V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme a neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má Predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením (za uskladnenie u Predávajúceho za každý deň omeškania vo výške max. 0,30,- Eur, maximálne však celkom 20,- Eur alebo do výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20,- Eur), ako aj ďalších nákladov, ktoré Predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru Kupujúcim vzniknú, a ďalej má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.14.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodné zhoršenie, poškodenie či stratu tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1.
Kupujúci má podľa § 1829 ods. 1 písm. a) občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci v tejto lehote zaslať na Kontaktnú adresu Predávajúceho alebo na Kontaktný e-mail Predávajúceho. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy možno využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim.

5.2.
Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.3.
Odstúpením od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na Kontaktnú adresu, do akejkoľvek prevádzkarne Predávajúceho alebo do sídla Predávajúceho. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.4.
Kupujúci k vrátenému tovaru priloží kópiu dodacieho listu a faktúry, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, a ďalej písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Vyjadrenie takisto musí obsahovať kontaktnú adresu, telefón a elektronickú adresu Kupujúceho.

5.5.
V lehote desiatich dní od vrátenia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

5.6.
Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky prijaté peňažné prostriedky, a to vrátane nákladov na dodanie. Predávajúci peniaze vráti do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to (i) rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho prijal, alebo (ii) spôsobom, aký Kupujúci požadoval, (iii) pričom ale vždy aj zaslaním na ním oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 10 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), s čím Kupujúci týmto vyslovuje svoj súhlas za podmienky, že mu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

5.7.
Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Za tovar podstatne poškodený alebo zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.

5.8.
Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim hradí Kupujúci, a to aj pokiaľ nemôže byť tovar navrátený pre svoju povahu poštou. Ak Kupujúci zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.9.
Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v týchto obchodných podmienkach a ďalej v prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR, výrazne sa zvýšila jeho cena alebo náklady na dodanie) nie je možné za pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, alebo ak nemá Kupujúci vyrovnané všetky záväzky voči Predávajúcemu splatné ku dňu vystavenia objednávky.

5.10.
V prípade, že Predávajúci odstúpi od zmluvy, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti okamžite informovať. V prípade, že Kupujúci už úplne alebo čiastočne uhradil kúpnu cenu, bude mu prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet oznámený na tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 3 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi ), a to do 10 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.11.
Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosť a Kupujúci tento darček pošle spoločne s vráteným tovarom.

 

6. Zodpovednosť za chyby

6.1.
Práva Kupujúceho z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občianskeho zákonníka).

6.2.
Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia sa postupuje v súlade s reklamačným poriadkom Predávajúceho.

 

7. Ochrana osobných údajov

7.1.
Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

7.2.
Predávajúci prehlasuje, že je platne registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov.

7.3.
Kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska a doručovacia a fakturačná adresa, ak sa odlišuje od adresy bydliska, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo, prípadne ďalších osobných údajov, ktoré uvedie v objednávke alebo pri registrácii používateľského účtu (ďalej spoločne všetko tiež len ako "osobné údaje") , a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

7.4.
Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže Predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

7.5.
Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho Predávajúci neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru Kupujúcemu, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

7.6.
Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.7.
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.8.
V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že Predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať, aby Predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.


7.9.
Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

7.10.
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho. Kupujúci ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho. Súhlasy podľa oboch predchádzajúcich viet môže Kupujúci kedykoľvek odvolať.

7.11.
Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz/).

7.12.
Webové rozhranie môže využívať technické informácie získané pomocou súborov cookies. Užívanie cookies možno zakázať nastavením internetového prehliadača. Ak je využívanie súborov cookies zakázané, nemusí byť webové rozhranie zobrazované v plnej miere. Pomocou súborov cookies nemožno získať žiadne osobné údaje.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1.
Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov iných štátov, ktoré poskytujú spotrebiteľovi vyššiu mieru ochrany.

8.2.
V prípade, že niektoré ustanovenie obchodných podmienok je neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré so svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužitelnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok) možno len písomnou formou.

8.3.
V otázkach neupravených kúpnou zmluvou (vrátane objednávky a jej prijatia) a obchodnými podmienkami (či prípadne komunikáciou medzi stranami) sa právny vzťah riadi podmienkami uvedenými vo webovom rozhraní. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

8.4.
Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke, alebo v rámci komunikácie medzi stranami.

8.5.
Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť Predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Česká obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

8.6.
Prípadné sťažnosti vybavuje Predávajúci prostredníctvom Kontaktného e-mailu, alebo sa môže Kupujúci obracať na v predchádzajúcom odseku vypočítané subjekty. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania ani žiadne také dobrovoľne nedodržiava (v zmysle § 1826 ods. 1 písm. E) Občianskeho zákonníka).

8.7.
Obsah webových stránok Predávajúceho, všetky materiály na nich(texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie) a v súvisiacich tlačených médiách (propagačné letáky , inzercia, atď.), vrátane softvéru webového rozhrania a týchto obchodných podmienok, je chránený autorským právom Distribútora a môže byť chránený ďalšími právami tretích osôb. Obsah nesmie byť Kupujúcim a Užívateľom menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou na akýkoľvek účel bez písomného súhlasu Predávajúceho. Predovšetkým je zakázané odplatne alebo bezplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestnené na webovom rozhraní. Pri nerešpektovaní tohto zákazu bude Predávajúci postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

8.8.
Webové rozhranie môže využívať službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými počítačom Kupujúceho a Užívateľov webového rozhrania umožňujúce analýzu spôsobu užívania webového rozhrania Kupujúcim a Používateľom. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania webového rozhrania a vytváranie správ o jeho aktivite, určených pre Predávajúceho a prevádzkovateľa webového rozhrania a pre užívanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať IP adresu Kupujúceho a Užívateľov s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Kupujúci a Používatelia webového rozhrania môžu odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači, ale v tomto prípade nie je vylúčené, že nebude možné plne využívať všetky funkcie webového rozhrania. Používaním webového rozhrania súhlasí Kupujúci a Používateľ so spracovaním údajov o nich spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.

8.9.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Užívateľ a Kupujúci nesmie pri využívaní webového rozhrania používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie a užívať webové rozhranie alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

8.10.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je uložená a archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám (ustanovenie týchto podmienok a zákona o poskytnutí kúpnej zmluvy a obchodných podmienok Kupujúcemu nie sú týmto akokoľvek dotknuté). Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok poskytne Predávajúci Kupujúcemu na vyžiadanie v textovej podobe (v elektronickej podobe zaslaním emailom)

8.11
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

8.12.
V prípade otázky k obchodným podmienkam a kúpnej zmluve poskytne Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne všetky potrebné informácie.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2014

 

Reklamačný poriadok spoločnosti Santini Group s.r.o..

 

Adresa: č.p. 65, 739 51 Dobrá
Identifikačné číslo: 29372241
DIČ: CZ29372241

zápis v obchodnom registri C 79591/KSOS
(ďalej len " Predávajúci ")

pre reklamáciu tovaru,

vrátane tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.e-santini.sk

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Kontaktná adresa: Santini Group s.r.o.
č.p. 65, 739 51 Dobrá

Kontaktný e-mail: obchod@e-santini.cz
Kontaktný telefón: +420 601 165 320

 

1.
Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky za akosť, v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v aktuálnom znení , a ak je Kupujúcim spotrebiteľ, zákona č. 634/1995 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

2.
Práva z chybného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na Kontaktnej adrese Predávajúceho (ďalšie spôsoby uplatnenia chýb podľa Reklamačného poriadku nie sú týmto akokoľvek obmedzené). Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

3.
Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci najmä zodpovedá Kupujúcemu za to, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.


4.
U všetkého nového tovaru predávaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá Predávajúci kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že sa vady u spotrebného tovaru nevyskytnú v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim. Pokiaľ je v záručnom liste alebo priamo na tovare uvedená dlhšia doba než podľa predchádzajúcej vety, uplatní sa táto dlhšia doba. Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

5.
Ak nie je Kupujúci spotrebiteľom, činí doba podľa predchádzajúceho článku šesť mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim.

6.
U kozmetických produktov je dátum minimálnej trvanlivosti sa slovami "Spotrebujte do ...". Dátum minimálnej trvanlivosti nemusí byť uvedený na obale výrobku, ktorého minimálna trvanlivosť presahuje tridsať mesiacov. U týchto výrobkov je použitý symbol otvorenej nádobky na krém, vnútri ktorého je údaj o dobe, počas ktorej možno výrobok po otvorení používať; napr. ak je v symbole otvorenej nádobky uvedené 12M, znamená to, že krém je nutné spotrebovať do dvanástich mesiacov od otvorenia.

7.
V prípade, že sa v priebehu záručnej doby alebo v priebehu doby uvedenej v článkoch 4 a 5 tohto reklamačného poriadku vyskytne chyba tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, a túto vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. U odstrániteľné vady na doteraz nepoužitom výrobku má Kupujúci právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný. U odstrániteľnej vady má Kupujúci ďalej právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.
V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez chyby, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

9.
Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci o vade pred prevzatím veci vedel, alebo ak vadu sám spôsobil. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal, okrem prípadov stanovených zákonom.

10.
Ak neodstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

11.
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určené k oprave) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vystaví Predávajúci písomné potvrdenie.

12.
Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, keď bol tovar doručený na Kontaktnú adresu Predávajúceho, do akejkoľvek prevádzkarne Predávajúceho alebo do sídla či miesta podnikania Predávajúceho.

13.
V prípade spornej reklamácie rozhodne Predávajúci o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

14.
Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby, a ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na chyby spôsobené nesprávnym užívaním, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; namiesto práva na výmenu má Kupujúci v tomto prípade právo na primeranú zľavu.

15.
Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

 • informovanie Predávajúceho telefonicky, e-mailom či písomne,
 • informovanie prostredníctvom sociálnych sietí (napr.stránka na Facebooku).


Ak to webové rozhranie umožňuje, môže Kupujúci pre oznámenia reklamácie využiť reklamačný protokol, ktorý mu bude zaslaný na adresu elektronickej pošty alebo je k dispozícii na stiahnutie na webovom rozhraní.

Doručenie reklamovaného tovaru (inak ako na dobierku, ktorú Predávajúci nepreberá) na Kontaktnú adresu Predávajúceho (alebo osoby určené k oprave), do akejkoľvek prevádzkarne Predávajúceho alebo do sídla či miesta podnikania Predávajúceho. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

16.
Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovaru, prípadne nedbalosťou.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.1.2014